Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

Als jouw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens in jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, zal ik ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

 

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar:

 • Jouw naam, adres en woonplaats;
 • Jouw geboortedatum;
 • Jouw verzekerdenummer;
 • De datum van de behandeling;
 • De prestatiecode 24200 voor een homeopathisch consult;
 • Een korte beschrijving van de behandeling, te weten ‘Homeopathisch consult’.